Nikita, The Twin


When one person is two people.
Models: Nikita Semionov & Nikita Telezhov
Stylist: Barbora Zemlerytė